شیشه دو و چند جداره ساختمان

یکی از مهمترین روش ها جهت حفظ وثابت نگهداشتن دمای داخل ساختمان استفاده از شیشه های دو جداره می باشد. این قبیل شیشه ها متشکل از اتصال دو یا چند لایه شیشه تک جداره به یکدیگر بوسیله قطعه آلومینیومی به نامspacer است فضای ایجاد شده مابین لایه های شیشه توسط گاز آرگون پر می شود که خود به عنوان یک عایق حرارتی مطلوب نقش مهمی در ساختار شیشه های دو جداره ایفا می کند .استفاده از این قبیل شیشه ها علاوه بر کارایی عایق حرارتی باعث کاهش قابل توجه عبور صوت نیز می گردد.