شیشه دوجداره کاهش دهنده مصرف انرژی (Low E)

با توجه به رشد فزاینده هزینه های انرژی استفاده از شیشه های دوجداره با کارایی هر چه بیشتر در زمینه صرفه جویی وکاهش مصرف انرژی یک راه کار هوشمندانه ویک سرمایه گذاری زیرکانه مالی در کاهش هزینه های انرژی محسوب می گردد.

امروزه به منظور جلوگیری از اتلاف وکاهش مصرف انرژی استفاده از نسل جدید شیشه های دو جداره با استفاده از یک یا دو لایه شیشه های مخصوص کاهش مصرف انرژی بسیار رایج گردیده است.

شیشه های کاهش دهنده مصرف انرژی با استفاده از یک فرآیند شیمیایی در زمان تولیدجام های شیشه وکشیدن یک پوشش اکسید فلزی بر روی یک سطح از شیشه تولید می شود .این نوع شیشه ها انواع مختلفی داشته و بر اساس مناطق آب وهوایی استفاده از هر یک از انواع مختلف آن توصیه می گردد.

شیشه های  LOW-E

این نوع شیشه اکثرا در مناطق سردسیر درساختار شیشه های دو جداره مورد استفاده قرار گرفته ونقش بسزایی در جلوگیری از خروج حرارت داخلی ساختمان ایفا می نماید و بدلیل نداشتن رنگ امکان استفاده هر چه بیشتر انرژی  حاصل از تابش خورشید را فراهم می نماید.