آدرس: تهران - میدان آرژانتین - خیابان الوند - خیابان سی و یکم - شماره 10
   تلفـن: 300 79 436 (021)                        
   فکس: 451 79 436 (021)
safetyglassmiral

      https://telegram.me.joinchat/cq1kzz168lqh5bzseu3xtg




مدیر عامل:                GK@MiralGlass.com
مدیریت مالی و اداری:     HC@MiralGlass.com
پشتیبانی فروش:           MP@MiralGlass.com
بخش فروش:             ML@MiralGLass.com